METAL OXIDE VARISTOR (MOV)

MYE 70 - 431D

VM ( AC )RMS   :    275V
ITM :   70KA –  ( 8/20 m s )
Pulse Nhiệt độ         : -55o
C ~ + 85 oC                   
Up    :   < 1.2 KV
Thời gian đáp ứng ; < 25ns

NSX:KVR (TQ)

 

Sản phẩm liên quan  
-Thiết bị cắt sét DEHN ventil VGA 280/2
-Thiết bị cắt sét DEHN Ventil VGA 280/4
-Thiết bị cắt sétDEHNguard 275 FM
-Thiết bị cắt sét DEHNguard T275
-Thiết bị cắt sétDEHNguard T275 FM
-Thiết bị cắt sét KVR - KM 20C/ 1-275 1pha
-Cuộn dây chặn xung DEHNbridge 35A
-Thiết bị cắt lọc sét GP - SPF
-METAL OXIDE VARISTOR
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Linh kiện Chống Sét METAL OXIDE VARISTOR (MOV)
-Kim Thu Sét
-Mr.