ĐIỆN LẠNH

 •  Máy lạnh TRANE, McQuay, Daikin, Samsung, LG ....máy lạnh chính xác Hiross..

TRANE  New High-Wall

 • Minisplit Air Conditioners
 • New High-Wall
 • Hight-Wall Type 10,000-24,000 Btu/h
 • MCW Series 50 Hz  

           YUKON

 • Split System Air Conditioner                                                               
 • Tall Floor Type 36,000-120,000 Btu/h
 • MCV Series 50 Hz
          CASSETTE
 • Minisplit Air Conditioners
 • Underceiling Type 18,000-36,000 Btu/h
 • MCC Series 50 Hz

         STYLUS

 • Mini-Split Air Conditioners
 • Convertible Type 12,000-60,000 Btu/h 

 

Sản phẩm liên quan  
-Máy lạnh chính xác
-McQuay Indoor Wall Mounted G – Series