McQuay Indoor Wall Mounted G – Series

Multi Split Systems

  • Multisplit MMSD-A Series with wall Mounted

Hai cục treo tường

  • 9,000-24,000 Btu/h
  • MWM Series 50Hz

Hai cục cassette.

  • 12,000 - 48,500 Btu/h
  • MCK Series 50 Hz

Hai cục treo dưới trần .

  • 18,000 - 56,000 Btu/h
  • MCM Series 50 Hz

 

Sản phẩm liên quan  
- ĐIỆN LẠNH
-Máy lạnh chính xác